Các ban hội đồng nhân dân quận Các ban hội đồng nhân dân quận

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

1. Danh sách thành viên 2 Ban HĐND

* Ban Kinh tế - Xã hội

- Trưởng ban: Bà Trịnh Ngọc Trâm

- Phó trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thu Phương

- Thành viên: 

          - Bà Vương Hương Giang;

          - Ông Nguyễn Tùng Lâm;

          - Bà Đoàn Thị Hoa Lý.

* Ban Pháp chế

- Trưởng ban: Ông Phí Hoàng Sơn

Phó trưởng ban: Ông Lê Minh Đức

- Thành viên:  

          - Bà Lê Hoàng Thủy Vân;

          - Ông Vũ Tuyết Thương;

          - Ông Nguyễn Minh Thanh

2. Phân công nhiệm vụ của thành viên 2 Ban HĐND

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?