Các Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ quận Khoá XXV Các Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ quận Khoá XXV

Chương trình 06-CTr/QU ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXV

18/05/2018 | 02:11  | View Count: 41
Chương trình Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền công khai,...

Chương trình 05-CTr/QU ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXV

18/05/2018 | 02:05  | View Count: 31
Chương trình Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và bền vững về quản lý, phát triển đô thị, bảo tồn phát huy giá trị kiến trúc cảnh quan đô thị quận Hoàn Kiếm

Chương trình 04-CTr/QU ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXV

18/05/2018 | 02:02  | View Count: 29
Chương trình Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, tạo sự chuyển biến tích cực trật tự an toàn xã hội, chủ động đối phó có hiệu quả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020

Chương trình 03-CTr/QU ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXV

18/05/2018 | 01:59  | View Count: 31
Chương trình Phát triển sự nghiệp Văn hoá - Xã hội; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh theo hướng phát triển toàn diện

Chương trình 02-CTr/QU ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXV

18/05/2018 | 01:56  | View Count: 27
Chương trình Phát huy mọi nguồn lực, đẩy nhanh phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng văn minh, hiệu quả, bền vững với trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch

Chương trình 01-CTr/QU ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm Khoá XXV

18/05/2018 | 11:52  | View Count: 29
Chương trình Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và...