Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2016-2020 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2016-2020

Đề án số 26-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:30  | View Count: 40
Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016-2020

Đề án số 25-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:28  | View Count: 30
Đề án Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Đề án số 24-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:26  | View Count: 31
Đề án Tạo sự chuyển biến mạnh về kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc quận Hoàn Kiếm

Đề án số 23-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:24  | View Count: 27
Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả coogn tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại quận và phường giai đoạn 2016-2020

Đề án số 22-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:22  | View Count: 29
Đề án Mở roognj không gian đi bộ trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

Đề án số 21-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:20  | View Count: 31
Đề án Đẩy mạng công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, hoàn chỉnh quy hoạch phân khu, xây dựng quy hoạch chi tiết và thiết kế chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Đề án số 20-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:18  | View Count: 33
Đề án Tạo chuyển biến mạnh và bền vững trong xây dựng và quản lý đô thị

Đề án số 19-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:17  | View Count: 29
Đề án Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Đề án số 18-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:15  | View Count: 28
Đề án Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên vững mạnh toàn diện tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2016-2020

Đề án số 17-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:13  | View Count: 27
Đề án Những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự khi có tụ tập đông người khiếu kiện, tuần hành, biểu tình trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Giai đoạn 2016-2020)

Đề án số 16-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:11  | View Count: 29
Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Giai đoạn 2016-2020)

Đề án số 15-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:08  | View Count: 29
Đề án Tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh (Giai đoạn 2016-2020)

Đề án số 14-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:06  | View Count: 29
Đề án Đổi mới sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo quận Hoàn Kiếm theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá (Giai đoạn 2016-2020)

Đề án số 13-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:04  | View Count: 29
Đề án Tập trung bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hoá trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, mở rộng hợp tác quốc tế

Đề án số 12-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 06:02  | View Count: 29
Đề án Phát triển bãi giữa, bãi ven sông Hồng, quận Hoàn Kiếm thành Không gian văn hoá, du lịch

Đề án số 11-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 05:59  | View Count: 28
Đề án Phát triển khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua thành trung tâm dịch vụ, thương mại chất lượng cao giai đoạn 2016-2020

Đề án số 10-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 05:56  | View Count: 25
Đề án Phát triển quận Hoàn Kiếm thành trung tâm du lịch, trung tâm dịch vụ thương mại chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

Đề án số 09-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 05:54  | View Count: 25
Đề án Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016-2020

Đề án số 08-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 05:52  | View Count: 27
Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên phường và địa bàn dân cư

Đề án số 07-ĐA/QU ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm

18/05/2018 | 05:51  | View Count: 26
Đề án Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt hội phụ nữ phường giai đoạn 2016-2020