Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 12-ĐA/QU ngày 18/5/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 10:43  | View Count: 28

Đề án Tiếp tục đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mô hình "một cửa"

Xem văn bản tại đây