Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

A. Chức năng

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Đoàn viên thanh niên (ĐVTN), tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

B. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục ĐVTN và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để ĐVTN và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, đơn vị.

- Tham mưu, đề xuất với Quận uỷ - HĐND – UBND quận về xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ quyền lợi cho ĐVTN và thiếu niên nhi đồng.

- Tập hợp các tầng lớp thanh thiếu nhi, phát triển đoàn viên, hội viên; xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

C. Cơ cấu tổ chức

Toàn quận có 124 tổ chức Đoàn - Hội - Đội, cụ thể:

- Tổ chức cơ sở Đoàn: 71 đơn vị trong đó có: 49 đơn vị khối CNVC; 18 đơn vị khối phường; 4 đơn vị khối trường. Tổng số: 7.125 đoàn viên.

- Tổ chức cơ sở Hội: 31 đơn vị trong đó có 18 Hội LHTN trên địa bàn 18 phường, 3 tổ chức Hội LHTN trong 03 trường THPT và 10 chi hội, CLB, Đội, nhóm trực thuộc với tổng số 11.315 hội viên.

- Tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Tổng số 21 Liên đội (14 Liên đội tiểu học, 07 Liên đội THCS) với tổng số 16.401 đội viên.

D. Nhân sự hiện nay

* Số cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo cơ quan: 09 người

* Nhân sự lãnh đạo:

1. Bí thư Quận đoàn:

- Đồng chí: Nguyễn Quý Hợi

Số điện thoại: 0975474950; Email: quyyen8385@gmail.com

2. Phó Bí thư Quận đoàn:

- Đồng chí Nguyễn Văn Đô

Số điện thoại: 0983645764; Email: vando0409@gmail.com

- Đồng chí Trần Kim Huyền

Số điện thoại: 0946203203; Email: huyentran107@yahoo.com

Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?