Hộ liên hiệp phụ nữ Hộ liên hiệp phụ nữ

A. CHỨC NĂNG

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

B. NHIỆM VỤ

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ quận gồm 7 đồng chí; trong đó có 01 Chủ tịch Hội, 02 Phó chủ tịch Hội và 4 chuyên viên được phân công phụ trách theo các lĩnh vực sau:

1. Công tác Tổ chức - cán bộ, thi đua khen thưởng;

2. Công tác tuyên truyền;

3. Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường;

4. Công tác gia đình – xã hội;

5. Công tác luật pháp – chính sách;

6. Công tác văn phòng, công nghệ thông tin;

7. Công tác tài chính.

Số lượng Ủy viên BCH cấp quận: 25 đồng chí, Ban Thường vụ cấp quận: 7 đồng chí.

Về tổ chức cơ sở trực thuộc:

- Số lượng cơ sở Hội trực thuộc: 22 đơn vị (18 Hội LHPN phường; 4 đơn vị khác gồm Hội phụ nữ Công an, Hội phụ nữ Quân sự quận; Hội phụ nữ Chợ Đồng Xuân, Hội phụ nữ chợ Hàng Bè) với trên 26.000 hội viên.

- Số Chi hội, Tổ phụ nữ thuộc cơ sở Hội: 350 Chi hội và 892 tổ phụ nữ.

D. LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN

1. Chủ tịch: Đồng chí Trịnh Thị Huệ

Điện thoại CQ: 043.8289959

Email:

2. Phó Chủ tịch: Đồng chí Vũ Thị Quỳnh Hoa

Điện thoại CQ: 043.9233948

Email: Hoatuantunglam@gmail.com

3. Phó Chủ tịch: Đồng chí Phạm Thị Việt Hà

Điện thoại CQ: 043.9233949

Email: viethaquhk@yahoo.com.vn

E. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

Thông qua các phong trào hành động cách mạng Hội LHPN quận đã khẳng định được vị trí là tổ chức đoàn thể chính trị đoàn kết, tập hợp giáo dục các tầng lớp phụ nữ và xứng đáng là lực lượng có đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới của thủ đô và đất nước. Trong nhiều năm qua, Hội LHPN Quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được nhận phần thưởng cao quý, nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, Thành phố Hà Nội và của quận Hoàn Kiếm.

- Năm 2006: được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006 (QĐ 226/QĐ-UBND ngày 16/01/2006).

- Năm 2007: được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen "Tập thể có Thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội" (QĐ 37/QĐ-KT ngày 18/12/2007).

- Năm 2008: được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen "Tập thể có Thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội" (QĐ 41/QĐ-KT ngày 25/12/2008).

- Năm 2009: được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen "Tập thể có Thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội" (QĐ 32/QĐ-KT ngày 25/12/2008).

- Năm 2010: được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 (QĐ 49/QĐ-UBND ngày 06/01/2011).

- Năm 2011: được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011 (QĐ 6125/QĐ-UBND ngày 30/12/2011).

- Đặc biệt, năm 2012 Hội LHPN quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất.

- Năm 2013-2014 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen Tập thể có Thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội

Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?