Ủy ban mặt trận tổ quốc Quận Ủy ban mặt trận tổ quốc Quận

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và ng­ười Việt Nam định cư­ ở n­ước ngoài.

A. Chức năng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nơi hiệp thư­ơng, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

B. Nhiệm vụ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng c­ường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Cơ cấu tổ chức

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đư­ợc thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp th­ương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp là cơ quan chấp hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp đó hiệp th­ương cử ra, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Uỷ ban MTTQ quận Hoàn Kiếm khóa XIV (nhiệm kỳ 2014 – 2019) gồm 65 vị, trong đó:

- Ban Thường trực: 05 vị (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên Thường trực).

- Đại diện các tổ chức thành viên: 18 vị.

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường: 18 vị.

- Đại diện một số Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp, lãnh đạo của một số tổ chức kinh tế tập thể và thành phần kinh tế khác ở địa phương: 04 vị.

- Cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo: 16 vị.

- Một số chuyên gia ở những lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của MTTQ quận: 04 vị.

D. Nhân sự hiện nay

1. Số cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo cơ quan: 07 người

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận: 05 người.

- Cán bộ chuyên trách: 02 người.

2. Nhân sự lãnh đạo:

- Chủ tịch: + Ông Lê Hồng Phú ĐT: 043.9285641
- Phó chủ tịch: + Ông Đoàn Quang Trọng ĐT: 043.8253050
  + Bà Nguyễn Kim Lan ĐT: 043.8253050
- Ủy viên thường trực: + Bà Bùi Thị Phi Yến ĐT: 043.8253050
  + Bà Đặng Bích Ngọc ĐT: 043.8253050

 

 

 

 

 

E. Thành tích của đơn vị

1. Danh hiệu thi đua

- Đạt danh hiệu "Đơn vị văn hóa" năm 2009 – 2011.

- Được tặng danh hiệu "Tập thể tốt" và "Tập thể Lao động tiên tiến".

2. Hình thức khen thưởng:

- Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất.

- Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng ghi công đã hoàn thành việc xây dựng "Nhà đại đoàn kết", xóa xong nhà dột nát cho người nghèo; tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong cuộc vận động "TDĐKXDĐSVHƠKDC" (1995 - 2010) và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" (2000 - 2010); thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2000, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014.

- Được Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu Thành phố trong công tác MTTQ các năm 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007.

- Được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Ủy ban MTTQ và Công an Thành phố trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (1991 – 2001); trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2001/NQLT về "Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới" trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2001 – 2006; trong 10 năm (2000 – 2010) thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH"; trong 3 năm thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; trong việc tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thủ đô; trong công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2000 – 2004; trong công tác xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo; trong cuộc vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra; trong đợt vận động ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 6; trong thực hiện các chương trình, kế hoạch của BCĐ 197 Thành phố và được tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác các năm 2001, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

- Được Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI và khóa XII; trong công tác bầu cử đại biểu HĐND 3 cấp (nhiệm kỳ 2004 – 2009); trong công tác tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân; trong cuộc vận động ủng hộ đồng bào đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung bị thiệt hại do bão lụt; trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; trong cuộc vận động "TDĐKXDĐSVHƠKDC"; trong việc tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thủ đô nhiệm kỳ 1999 – 2004; trong cuộc vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" thành phố Hà Nội; trong hoạt động Hòa bình Hữu nghị và đối ngoại nhân dân; trong việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Trên đây là thông tin của Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm để đăng các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử quận Hoàn Kiếm.

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?