Hội cựu chiến binh Hội cựu chiến binh

A. Chức năng

Hội CCB quận có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

B. Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí , tệ nạn xã hội; giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.

- Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

- Bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

- Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

C. Cơ cấu tổ chức

Tổ chức Hội

1. Cơ quan Thường trực Quận hội và 30 Hội cơ sở (trong đó có 18 Hội CCB phường và 12 Hội CCB khối cơ quan hành chính sự nghiệp gọi tắt là khối 487); được chia ra 210 chi hội trực thuộc Hội cơ sở với tổng số hội viên là 3.857. Có 21 Câu lạc bộ Cựu quân nhân, 12 Câu lạc bộ B93, 9 Đội hoạt động xã hội tình nguyện do CCB phụ trách.

2. Các bộ phận nghiệp vụ gồm : Cơ quan Thường trực có 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch và 2 cán bộ giúp việc (kế toán, văn phòng).

D-Nhân sự hiện nay

1. Số cán bộ: 5 đồng chí (trong đó 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch, 2 cán bộ hợp đồng).

2. Nhân sự lãnh đạo :

* Chủ tịch: Đồng chí Lã Văn Nho

- Điện thoại: 04 38244001

- Địa chỉ email : hoicuuchienbinhhoankiem@gmail.com

* Phó chủ tịch: Đồng chí Phạm Tiến Tâm

- Điện thoại: 0438244001

* Phó chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Văn Thành

- Điện thoại: 0438244001

E. Thành tích của đơn vị:

 

- Năm 2012 được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua.

- Năm 2013 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Năm 2014 được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen; Hội CCB thành phố tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu 5 năm và Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?