Ban tổ chức Quận ủy Ban tổ chức Quận ủy

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY

BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY HOÀN KIẾM

Địa chỉ: 21 Bà Triệu – phường Hàng Bài – quận Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội

Địa chỉ mail: bantochuchk@yahoo.com.vn

A. CHỨC NĂNG

Ban Tổ chức Quận ủy là cơ quan tham mưu giúp Quận uỷ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức và cán bộ trong phạm vi trách nhiệm của Quận uỷ.

B. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng

- Tổ chức việc nắm tình hình tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ quận một cách có hệ thống. Đề xuất với cấp uỷ về kế hoạch, biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở đảng. Giúp Quận uỷ tổng kết, rút kinh nghiệm và đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém. Chủ trì Phối hợp với các Ban Đảng và các cơ quan có liên quan thẩm định trình Thường vụ Quận uỷ xem xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hàng năm.

- Hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở đảng xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động, công tác tổ chức và cán bộ.

- Chuẩn bị, trình Thường vụ Quận uỷ xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể, tiếp nhận và chuyển giao các cơ sở đảng, giới thiệu sinh hoạt đảng và hướng dẫn thực hiện quyết định đó.

- Giúp Quận uỷ hướng dẫn và chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn cấp uỷ cơ sở theo đúng nguyên tắc, thủ tục và tiêu chuẩn cấp uỷ viên. Chuẩn bị để Thường trực Quận ủy chuẩn y cấp uỷ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ cơ sở. Giúp Thường vụ Quân ủy quản lý đội ngũ cấp ủy cơ sở.

- Tham mưu cho Quận uỷ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Thẩm tra, nghiên cứu, chuẩn bị để trình Thường vụ Quận uỷ xem xét, kết luận những vấn đề về chính trị hoặc về lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên; Tổ chức công tác quản lý đảng viên một cách có hệ thống. Giúp cấp uỷ chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

- Hướng dẫn các cấp ủy cơ sở làm tốt công tác phát triển đảng. Thẩm định đề nghị của cơ sở trình Thường vụ Quận ủy chuẩn y hoặc không chuẩn y đề nghị của cơ sở về việc kết nạp đảng viên, chuẩn y đảng viên chính thức, phát thẻ đảng, tặng Huy hiệu Đảng theo quy định.

2. Giúp Quận uỷ, Thường vụ Quận ủy xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ của quận

- Phối hợp với Phòng Nội vụ quận, Thường trực các đoàn thể để chuẩn bị, đề xuất với cấp uỷ việc kiện toàn tổ chức và cán bộ của các đơn vị thuộc quận theo  phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và Ban Thường vụ Quận ủy.

- Tổ chức việc nắm tình hình đội ngũ cán bộ một cách có hệ thống. Chuẩn bị các phương án nhân sự HĐNĐ, UBND và BCH Đảng bộ quận. Giúp Thường vụ Quận uỷ xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá phân loại cán bộ và kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ.

- Giúp cấp ủy dự kiến việc nhận xét, bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách cán bộ thuộc diện Thường vụ Quận ủy quản lý. Thẩm định và trình Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy xem xét quyết định các việc cụ thể về công tác cán bộ và hướng dẫn hoặc tổ chức thực hiện những quyết định đó.

-Giúp Thường trực Quận ủy quản lý biên chế và cán bộ cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể thuộc quận.

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý

- Giúp Quận uỷ hướng dẫn, kiểm tra các cấp uỷ cơ sở, các phòng ban, đơn vị trực thuộc quận thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các tổ chức đảng cấp trên và của Quận uỷ về công tác tổ chức và cán bộ.

- Ghi biên bản hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy bàn, quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

- Tham mưu thực hiện chính sách đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý theo phân cấp.

3. Chủ trì phối hợp với các ban đảng

Phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua Quận uỷ chuẩn bị để trình Ban Thường vụ Quận uỷ quyết định khen thưởng đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác của Đảng bộ. Phối hợp với UBKT (khi có yêu cầu hoặc được Thường trực Quận uỷ giao) trong xem xét đề nghị Ban Thường vụ Quận uỷ xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật.

4. Ban Tổ chức làm nhiệm vụ cơ quan tổ chức của cơ quan Quận uỷ

Giúp Thường trực Quận uỷ quản lý và thực hiện chỉ tiêu biên chế của cơ quan Quận uỷ. Thường trực Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật của cơ quan. Ký hợp đồng lao động theo yêu cầu lao động được Thường trực Quận ủy duyệt...

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Thường trực Quận uỷ, Thường vụ quận uỷ giao.

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Ban Tổ chức Thành uỷ và Thường vụ Quận uỷ.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Quận ủy bao gồm lãnh đạo Ban Tổ chức (gồm: Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 04 chuyên viên); phụ trách các lĩnh vực công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Ban Tổ chức Quận ủy gồm các bộ phận nghiệp vụ sau:

1. Bộ phận làm công tác chính sách cán bộ

- Giúp Trưởng ban tổ chức việc nắm có hệ thống và chặt chẽ về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ và tình hình thực hiện chính sách cán bộ (theo phân cấp).

- Giúp Trưởng ban chuẩn bị hồ sơ trình duyệt cán bộ được đề bạt, nâng lương, đi học, nghỉ hưu hoặc mất sức lao động và các thủ tục về thuyên chuyển hoặc tiếp nhận cán bộ chuyên trách đảng, MTTQ và các đoàn thể theo phân cấp và cán bộ nhân viên cơ quan.

- Theo dõi sử dụng biên chế và quỹ lương của cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể trong quận. Giúp Trưởng ban kiện toàn và quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý; quản lý lý lịch cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể. Tổ chức việc theo dõi, thống kê, báo cáo định kỳ về tổ chức cán bộ. Dự thảo báo cáo chuyên đề về công tác cán bộ theo yêu cầu của hệ thống tổ chức cấp trên.

- Quản lý danh sách cán bộ lão thành cách mạng, theo dõi và đề xuất chính sách hàng năm, việc hiếu đối với số cán bộ đó.

- Lưu giữ tài liệu, văn bản của Đảng, Nhà nước quan hệ trực tiếp đến công tác cán bộ.

- Quản lý con dấu của ban và đóng dấu.

2. Bộ phận làm nghiệp vụ về đảng viên

2.1. Cán bộ làm công tác phát triển đảng

- Giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch phát triển đảng hàng năm và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các tổ chức cơ sở đảng.

- Kiểm tra hồ sơ, thủ tục đề nghị kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức của cơ sở, được lãnh đạo ban ủy nhiệm trình Ban Thường vụ Quận ủy duyệt. Hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ đảng viên mới được kết nạp, viết quyết nghị chuẩn y kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức.

- Làm báo cáo thống kê định kỳ, giúp Phó trưởng ban xây dựng báo cáo chuyên đề. Dự thảo báo cáo thống kê, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch kiểm tra công tác phát triển đảng, đề xuất ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng. Làm biểu bảng theo dõi hàng năm.

- Lưu giữ tài liệu liên quan đến công tác được phân công.

2.2. Cán bộ làm công tác giới thiệu sinh hoạt đảng

- Hướng dẫn cơ sở làm thủ tục nối lại sinh hoạt đảng, cho đảng viên được khôi phục đảng tịch theo quyết định của Quận ủy hoặc tổ chức đảng cấp trên.

- Hướng dẫn và theo dõi việc miễn sinh hoạt công tác cho đảng viên.

- Quản lý sơ yếu lý lịch (M2) của đảng viên và các loại sổ sách khác phục vụ cho công tác quản lý đảng viên. Nắm tình hình biến động của đảng viên, quản lý danh sách đảng viên. Định kỳ báo cáo về đảng viên chết, mất tích, xoá tên, xin ra Đảng và định kỳ báo cáo về nghiệp vụ được phân công theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở đảng thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục về quản lý đảng viên và giới thiệu sinh hoạt đảng.

- Hướng dẫn cơ sở làm báo cáo, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng; chuẩn bị thủ tục, văn bản thuộc trách nhiệm của Ban Tổ chức và của Quận uỷ.

- Tiếp nhận và làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên hoặc tổ chức đảng đi và đến theo đúng quy định; cập nhật sổ đảng viên hàng ngày.

Lưu giữ tài liệu liên quan đến nghiệp vụ quản lý đảng viên được phân công.

2.3. Cán bộ làm công tác quản lý dữ liệu đảng viên và thẻ đảng

- Quản lý dữ liệu đảng viên trên máy tính theo Dự án "Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về đảng viên" của Ban Tổ chức Trung ương.

- Hướng dẫn các cơ sở đảng làm báo cáo đề nghị phát thẻ đảng viên.

3. Bộ phận theo dõi cơ sở

- Thực hiện theo Quy định số 07 –QĐ/QU, ngày 11/5/2009 của Thường vụ Quận uỷ, cụ thể là:

3.1. Nắm vững tình hình cơ sở về mọi mặt

- Nắm tình hình chính trị tư tưởng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành chế độ chính sách, pháp luật.

- Về tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

- Về phong trào quần chúng.

- Về tổ chức và cán bộ theo phân cấp và đội ngũ đảng viên.

- Về chấp hành Điều lệ, nguyên tắc Đảng nói chung và quy chế tổ chức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng nói riêng.

3.2. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng

- Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng.

- Công tác kiểm tra giám sát, giữ gìn kỷ luật của đảng.

- Công tác tổ chức, công tác đảng viên, (phát triển Đảng, quản lý đảng viên, khen thưởng, kỷ luật...)

3.3. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết và kế hoạch, chương trình công tác của các tổ chức Đảng cấp trên

- Kiểm tra kế hoạch triển khai của cơ sở (những vấn đề được định hướng, định lượng và biện pháp tổ chức thực hiện).

- Đánh giá kết quả thực tế của kế hoạch đó qua kiểm tra bằng các biện pháp nghiệp vụ.

3.4. Đề xuất ý kiến phục vụ công tác chỉ đạo của các Ban đảng và lãnh đạo của Quận ủy

- Qua kiểm tra phát hiện nhân tố mới, những kinh nghiệm chung phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

- Những biện pháp phối hợp giữa các ban Đảng, các ngành, cấp... để chỉ đạo cơ sở hoặc giải quyết những vấn đề do thực tế ở cơ sở đặt ra.

- Những vấn đề cần bổ sung, hoàn chỉnh chủ trương, kế hoạch công tác của Quận ủy, của các Ban.

- Những vấn đề về cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

- Những vấn đề về cơ chế quản lý và chính sách kinh tế -xã hội có quan hệ trực tiếp với cơ sở.

3.5. Báo cáo đầy đủ, trung thực và kịp thời tình hình cơ sở được phân công thông qua các hội nghị giao ban hàng tháng và chế độ báo cáo theo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, hàng năm và báo cáo đột xuất khi có tình hình đặc biệt.

D. LÃNH ĐẠO BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY

1. Đ/c Trần Đức Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban.

Điện thoại: 3.934.5530

2. Đ/c Phạm Văn Tâm – Quận ủy viên - Phó trưởng ban.

Điện thoại: 3.934.5532

3. Đ/c Trần Thu Hoài –  Phó trưởng ban.

Điện thoại: 3.934.5532

E. THÀNH TÍCH

- Năm 2009:

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 2051/QĐ/TTg ngày 08/12/2009

+ Đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc năm 2009" theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 29/01/2010

- Năm 2010:

+ Bằng khen của BTV Thành ủy "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2010" theo Quyết định số 133/QĐ-TU ngày 28/12/2010

+ Bằng khen của UBND Thành phố "Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2010" theo Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 11/01/2011

- Năm 2011:

+ Cờ thi đua cấp Thành phố "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2011".

+ Bằng khen của UBND Thành phố "Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011" theo Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 06/01/2012

- Năm 2012: Bằng khen của BTV Thành ủy "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2012"  theo Quyết định số 2709/QĐ-TU ngày 05/01/2012.

- Năm 2013: Bằng khen của BTV Thành ủy "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2013" theo Quyết định số 3988/QĐ-TU ngày 02/01/2014.

- Năm 2014:

+ Nhận Huân chương lao động Hạng ba của Chủ tịch Nước tặng Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 – 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc". theo Quyết định số 18882/QĐ – CTN ngày 05/8/2014.

+ Nhận Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013" theo Quyết định số 3988- QĐ/TU ngày 02/01/2014.

+ Nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014" theo Quyết định số 7104 – QĐ/UBND ngày 26/12/ 2014.

- Năm 2015:

+ Nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đẳng năm 2014" theo Quyết định số 5416- QĐ/TU ngày 05/01/2015.

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?