Ủy ban kiểm tra quận ủy Ủy ban kiểm tra quận ủy

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY

 

Tên đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàn Kiếm

Địa chỉ: Số 21 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Địa chỉ email: ubktquhk@gmail.com

 

1- Chức năng

1.1- Là cơ quan tham mưu giúp Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ quận theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy giao.

1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Quận ủy.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy.

b) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và nhiệm vụ do Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quyết định.

c) Phối hợp với các ban Đảng, giúp Quận ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

d) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ quận; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

đ) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ quận.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ quận; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho Ủy ban Kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ quận trước khi trình Ban Thường vụ, Quận ủy.

2.4- Phối hợp:

a) Ban Tổ chức Quận ủy, Văn phòng Quận ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Quận ủy.

Ban Tổ chức Quận ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

b) Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp ủy quận và cấp ủy trực thuộc Quận ủy.

2.5- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy giao:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

b) Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Quận ủy khi cần thiết.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy giao.

3. Nhân sự hiện nay

3.1. Số cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo: 7 đồng chí

3.2. Nhân sự lãnh đạo:

- Chủ nhiệm UBKT Quận ủy:

Đ/c: Phí Hoàng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

ĐT: 3.934.5530

- Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy:

Đ/c: Phan Trọng Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận

ĐT: 3.934.8022

 

4. Thành tích đã đạt được trong 7 năm (2010 - 2017):

Năm 2010:

- Bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2006 - 2010 theo Quyết định số 2149-QĐ/TU, ngày 22/07/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Năm 2011:

- Giấy khen đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011 theo Quyết định số 162-QĐ/UBKTTU, ngày 14/12/2011 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc theo Quyết định số 125-QĐ/UBND, ngày 06/01/2012 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Năm 2012:

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc theo Quyết định số 202-QĐ/UBND, ngày 11/01/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

- Bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2012 theo Quyết định số 2472-QĐ/TU, ngày 20/12/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Năm 2013:

- Giấy khen đơn vị đã có thành tích tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2013 theo Quyết định số 500-QĐ/UBKTTU, ngày 02/01/2014 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Năm 2015:

- Giấy khen đơn vị đã có thành tích hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2015 theo Quyết định số 20-QĐ/UBKT, ngày 30/12/2015 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến theo Quyết định số 92/QĐ-UBND, ngày 17/12/2015 của Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm.

- Giấy khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2005-2015 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND, ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

Năm 2016:

- Giấy khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 100-KH/QU của Quận ủy Hoàn Kiếm về tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận Hoàn Kiếm theo Quyết định số 120-QĐ/QU, ngày 14/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Hoàn Kiếm.

- Giấy khen đơn vị đã có thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2016 theo Quyết định số 370-QĐ/QU, ngày 09/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Hoàn Kiếm.

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến theo Quyết định số 112-QĐ/UBND, ngày 16/12/2016 của Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm.

- Giấy khen đơn vị đã có thành tích tốt trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo Quyết định số 37/QĐ-UBND, ngày 06/06/2016 của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

- Tập thể Lao động xuất sắc theo Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Năm 2017

- Bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 theo Quyết định số 3084-QĐ/TU ngày 22/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến theo Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?